Albanian

Albanian

PESHKÝM?

ÇDOKUSH NË OSE MBI MOSHËN 12 VJEÇARE QË PESHKON

PËR SALMON,TROFTË, PESHQ TË UJRAVE TË ËMBLA OSE

NGJALA NË ANGLI APO UELLS DUHET TË JETË I PAJISUR

ME LIÇENCËN ROD TË PESHKÝMÝT TË MARRË NGA

AGJENCIA E AMBIENTIT.

  • Liçenca Rod e peshkimit mund të meret nga të gjitha zyrat postare

në Angli apo Uells.Mosarritja në marrjen e një liçence të vlefshme

mund të bëhet shkak për ndjekje penale dhe një gjobitje prej 2.500

stërlinash.

  • Liçenca Rod e peshkimit nuk të jep lejen e peshkimit,kështu që

duhet marrë leje nga pronari për peshkim në ujrat e tij përpara se të

filloni peshkimin.

  • Liçenca Rod e peshkimit nuk të jep të drejtën e kapjes peshk në

asnjë nga ujrat.Kjo varet nga ligjet lokale dhe duhet marrë dhe leja e

pronarit të ujrave ku jeni duke peshkuar.Çdokush që do të kapet

duke peshkuar pa leje do të dënohet sipas Ligjit të Vjedhjes.

Periudhat e mbyllura të peshkimit (Muajt në të cilët peshkimi

NUK është i lejuar)

  • Periudhat e mbyllura të peshkimit janë të vlefshme për të gjithë

lumenjtë dhe përrenjtë në MB(Mbretërinë e Bashkuar).Koha e

periudhës së mbyllur ndryshon sipas zones lokale dhe ne ju

rekomandojmë të kontaktoni zyrën locale të Agjencisë së Ambjentit

për më shumë informacion. Për kanalet dhe ujërat e ëmbla- ku

përfshihen të gjithë liqenet dhe pellgjet- duhet të kontaktoni pronarin

e tyre për të kontrolluar nëse në ujrat e tyre është periudhë e

mbyllur.

Ju lutemi telefononi Agjencinë e Ambjentit në numrin 08708

506 506 për më shumë informacion në rast pasigurie për

periudhat e mbyllura të peshkimit në të gjitha zonat.